Algemene voorwaarden

DE STROMING	 - Antwerpen - Algemene voorwaarden Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Reservatie en annulatie

2.1. Reservering gebeurt telefonisch of schriftelijk. De reservatie is pas definitief als het reservatieformulier ondertekend voor akkoord door de klant is teruggezonden naar ‘De Stroming’.

2.2. Het contract is enkel geldig tussen ‘De Stroming’ en de klant en heeft geen waarde voor andere partijen.

2.3. De persoon die het contract ondertekent in naam van de klant, garandeert ‘De Stroming’ dat hij daarvoor de bevoegdheid bezit. Indien blijkt dat hij niet bevoegd is, zal hij persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor het uitvoeren van het contract.

2.4. Alle wijzigingen en toevoegingen aan de reservering moeten schriftelijk worden gemeld.

2.5. Annulaties worden ook enkel schriftelijk aanvaard (per brief of per mail). De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als annulatiedatum en wordt geacht drie werkdagen te zijn, na postdatum van de brief. Tijdig annuleren (meer dan 3 weken voor aanvangsdatum van het evenement) kan zonder kosten.

2.6. Indien de annulatie gebeurt tussen 21 dagen en 6 dagen voor de startdatum van het evenement, wordt 50% van de totale huursom (excl. drankverbruik) zoals vermeld in het contract aan de klant aangerekend. Indien de annulatie gebeurt tussen de 5 dagen of minder voor de startdatum van het evenement, wordt 100% van de totale huursom (excl. drankverbruik) zoals vermeld in het contract aan de klant aangerekend.

2.7. Dit contract komt van rechtswege en derhalve zonder enige vorm van ingebrekestelling tot een einde indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen die de activiteit en/of solvabiliteit van de klant in het gedrang brengen zoals: faillissement, staking van betalingen, aanvraag tot uitstel van betaling en concordaat of in geval van algemeen bekende financiële moeilijkheden die meer specifiek moeten blijken uit het bestaan van beslagen en/of protesten, aanvragen tot in vereffeningstelling en stopzetting van de activiteiten. Ingeval het contract als dusdanig van rechtswege eindigt, geldt het art. 4 onverminderd.

3. Facturatie aantallen

Het exact aantal gasten moet ten laatste twee werkdagen voor het evenement worden bevestigd. Dit aantal is het gegarandeerde minimum voor facturatie.

4. Voorschotten

Aan bestaande klanten worden geen voorschotten gevraagd. Nieuwe klanten betalen bij een eerste huur vooraf cash de totale huur van de zalen (geen drankverbruik).

5. Bijkomende kosten

5.1. Verhuring gebeurt per dagdeel, namelijk:
Van 08.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.00 uur tot 17.30 uur
Van 18.00 uur tot 22.00 uur
Bij overschrijding wordt een volgend dagdeel aangerekend.
Ten laatste om 22.00 uur dienen de vergaderlokalen verlaten te worden.
De foyer blijft geopend tot 24.00 uur.

5.2. Al de gebruikte maaltijden, dranken en andere diensten die niet begrepen zijn in de overeenkomst zullen door ‘De Stroming’ aan de klant aangerekend worden, uitgezonderd wanneer de klant ‘De Stroming’ schriftelijk bevestigd heeft dat deze kosten individueel aangerekend dienen te worden.

5.3. Alle vergaderzalen zijn rookvrij. Roken kan in onze binnentuin of op de binnenkoer.
Niet naleven van deze afspraak leidt tot een boete van 100 euro.

5.4. De Klant zorgt ervoor dat de zaal terug in de oorspronkelijke opstelling wordt achtergelaten. Niet naleven van deze afspraak leidt tot een boete van 100 euro.

5.5. De Klant zorgt bij het organiseren van een evenement zelf voor de nodige aangiften bij SABAM.

6. Verantwoordelijkheden

6.1. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij zich op een behoorlijke manier gedraagt. De klant zal verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade en ongemakken die voortvloeien uit het gedrag van de deelnemers in ‘De Stroming’.

6.2. Naargelang ze een tijdelijke of definitieve hinderpaal vormen voor de uitvoering van onderhavig contract, schorsen of stellen gevallen van overmacht van rechtswege een einde aan de verplichtingen van ‘De Stroming’ en ontheffen ze ‘De Stroming’ van elke verantwoordelijkheid of eis tot schadevergoeding die er zou kunnen uit volgen. Worden als gevallen van overmacht, ten niet-limitatieven titel, beschouwd: oorlog of gelijkaardige gebeurtenissen, beslissingen en/of handelingen van de overheid, algemene of niet-algemene staking, lock-out, vakbondsonlusten, brand, overstroming, brandstofschaarste, energie- en/of grondstoffenschaarste en om het even welke oorzaak, voor zover deze zich volledig onafhankelijk van de wil van ‘De Stroming’ voordoet.

6.3. ‘De Stroming’ is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of ontvreemding van materialen en goederen van de klant noch van zijn deelnemers.

7. Organisatie

7.1. De klant mag geen drank of voedsel meebrengen in ‘De Stroming’. Gebeurt dit toch, dan zal ‘De Stroming’ een boete van 150 euro en een bedrag voor het geraamd verbruik aanrekenen.

7.2. Bij buitengewoon gebruik van muren, tafels of vloeren moet de receptie op de hoogte worden gebracht. Er wordt niets op muren of ramen gekleefd. Niet naleven van deze afspraak leidt tot een boete van 100 euro.

7.3. Bij het einde van elk evenement ontruimt de klant de ruimte. ‘De Stroming’ is niet verantwoordelijk voor achtergelaten materiaal.

8. Klachten en geschillen

Klachten en geschillen i.v.m. de evenementen dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven toe te komen bij ‘De Stroming’, uiterlijk 10 dagen na het einde van het evenement. Klachten dewelke nadien worden ontvangen, zullen niet worden aanvaard. Eventuele klachten schorsen de betalingsverplichting niet. Partijen verbinden er zich toe binnen 30 kalenderdagen een oplossing te zoeken voor geschillen en klachten. Slechts na deze termijn kan een geding voor de rechtbank worden ingezet.

9. Betalingen

9.1 Al de facturen van ‘De Stroming’ zijn betaalbaar te Antwerpen, contact of door middel van overschrijving per bank.

9.2 Niet-tijdige betaling geeft ‘De Stroming’ hoe dan ook het recht al haar verdere contractuele verplichtingen op te schorten, tot nadat de contractueel verschuldigde betalingen zijn verricht. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal zonder ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als volledige maand zal worden aangerekend. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, conform art. 1154 R.W. de verschuldigde intresten, jaarlijks worden gekapitaliseerd, te rekenen vanaf de gebeurtenis die aanleiding gaf tot het opeisen van conventionele intresten.

9.3 Bovendien zal aldus het factuurbedrag van rechtswege, zonder noodzaak van ingebrekestelling, worden verhoogd ten titel van conventioneel, forfaitair en onherroepelijk beding, ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 65 euro. Partijen gaan akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet voor wijziging vatbaar is, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Deze vergoeding is verschuldigd door het enkele feit van het ingebreke blijven van de klant om zijn betalingsverplichtingen na te komen en belet niet de eventuele invordering van geleden materiële schade en/of winstderving.

10. Toepasselijk recht

Elk geschil naar aanleiding van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk de toepassing van het Belgische recht en het Nederlands als voertaal.

Back to Top
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site